ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

COMUNA  PONOR

Loc.Ponor.nr 84,Jud,Alba

Telefon  0258/784130

primariaponor@yahoo.com

 

Nr.572/12.05.2023

A N U N T 

 

            In conformitate cu prevederile art. 18 din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri  publice,  Comuna Ponor ,Judetul Alba,organizeaza in data de 12.06.2023, concursul pentru ocuparea a 1 (un) post contractual ,vacant,de  referent-debutant, la  Serviciul  pentru Situatii de Urgenta  din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ponor,Jud.Alba.

 

a)      Condiţii de  desfăşurare a examenului :

1)      data până la care se pot depune dosarele  de înscriere: in termen de 10 de zile de la data  publicarii in pagina de internet a Com.Ponor www.e-comune.ro/cms( pana la data de  23.05.2023)

2)       dosarele de înscriere se  depun la sediul  Comunei Ponor. Jud,Alba

3)      data, ora şi locul probei de selectare a dosarelor de concurs : in maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, la sediul  Comunei Ponor, jud. Alba

4)       data proba scrisă 12.06.2023,ora 09.00 la sediul  Comunei Ponor

5)      data pentru interviu va fi stabilita de presedintele comsiei de examen.

b)      Condiţii de  participare la concurs  :

       - condiţii prevăzute de lege : art. 35 din HG. Nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru ocuparea a unui post vacant;
  (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
  a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
  c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
  f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
  i) curriculum vitae, model comun european.

c)       Bibliografia pentru examen

   -  Constituţia României

         -  Codul Administrativ, publicat prin O.U.G. nr. 57 / 2009  cu modificarile si completarile ulterioare,

         -   Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

         -  Ordin nr.75/2019 privind apararea impotriva incendiilor

         -  Ordin nr.163/2007 privind structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor

           Relatiile referitoare  la  organizarea  concursului, bibliografie  se vor putea obtine de la secretarul Comisiei de concurs  incepand cu data de 13.05.2023